СТРАНИЦА ЗА НАЈАВУВАЊЕ ВО „МОЈ GS1“

Предупредување за неовластен пристап

Неовластен пристап или употреба на овој информационен систем е забранет. Сите корисници експлицитно се согласуваат да се следат нивните активности од страна на систем администраторот и сите информации поврзани со можни кривични однесувања ќе бидат достапни за кривично гонење на претстапникот. Доколку продолжите со користење на системот, Вие ја потврдувате согласноста со овие услови и условите за користење.