Дво-димензионални (2D) бар кодови

Дво-димензионалните (2D) бар кодови изгледаат како квадрат или правоаголник кои содржат голем број на мали, индивидуални точки.

Еден 2D бар код може да содржи значајна количина на информации и истите може да се нанесат и на многу мали површини. Овие бар кодови се користат во голем број на индустрии од производители до магацини од логистички провајдери до болници.

GS1 DataMatrix
  • Идентификатор на симболот: ]d2
  • Капацитет: 3116 капацитет на броеви, 2335 алфанумерички капацитет
  • Омнидирекционален
  • Ги поддржува сите клучеви
  • Поддржува дополнителни атрибути
GS1 QR Code
  • Идентификатор на симболот: ]Q3
  • Капацитет: 7089 капацитет на броеви 4296 алфанумерички капацитет
  • Омнидирекционален
  • Ги поддржува сите клучеви
  • Поддржува дополнителни атрибути

 

 

Потребен Ви е Бар код?

Соработката со GS1 Македонија ќе Ви обезбеди сигурност да сите Ваши бар кодови и уникатни броеви бидат прифатени од најголем број на трговци и дистрибутери насекаде низ светот.